A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

 

1. SZ. GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva: 2005. október 28.

 

 

 

 

 

TARTALOM

 

Oldal

 

I.           Bevezetés                                                                                                                     3.

 

II.         A szabályzat célja, tartalma                                                                                           4.

 

III.       Szervezeti felépítés                                                                                                       5.

 

IV.       A tanulók és közösségeik                                                                                  15.

 

V.         A szülők és közösségeik                                                                                    17.

 

VI.       Az iskola működési rendje                                                                                 18.

 

VII.     A pedagógiai program és a munkaterv                                                               22.

 

VIII.   Az iskola belső ellenőrzése                                                                                23.

 

IX.       Az iskolai hagyományok ápolása                                                                       24.

 

X.         Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje                         25.

 

XI.       A nevelőtestület továbbképzési terve                                                                  26.

 

XII.     Záró rendelkezések                                                                                            26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. FEJEZET

 

BEVEZETÉS

 

Az intézmény meghatározása

 

1.§.

 

 

1./ Az intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem

                                   1. Sz. Gyakorló Általános Iskolája

 

2./ Az intézmény székhelye: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38.

 

3./ Az intézmény fenntartója: a Pécsi Tudományegyetem

 

4/ Az intézmény bélyegzői:      PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

                                      1. Sz. Gyakorló Általános Iskola

                                      7624 Pécs, Alkotmány u. 38.

                                      Telefon: (72) 315-191

                                                           (fejbélyegző)

 

                                      PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

                                      1. Sz. Gyakorló Általános Iskola

                                                           (körbélyegző)

 

5./ Az intézmény bélyegzőinek használatára jogosultak:

                        igazgató:                                             minden tekintetben

igazgatóhelyettesek:                            az igazgató távollétében teljes joggal és felelősséggel

                        gazdaságvezető:                                  a felelősségi körébe tartozó esetekben

                        osztályfőnökök, pedagógusok:           egyedi megbízás esetén

iskolatitkár:                                         iskolalátogatási és diákigazolványok,

                                                           egészségügyi ellátáshoz szükséges iratok

                                                           esetében.

 

6./ Levelezéskor az ügyben érintett pedagógust ügyintézőként kell feltüntetni.

 

7./ A kiadmányozási jog az igazgatót illeti meg. E jogát írásos megbízás alapján átruházhatja.

 

 

Az intézmény feladatai

 

2. §.

 

1./ Az iskola két jól megkülönböztethető, de egymással összefüggő és nem rangsorolható

alapfeladatot teljesít:

a/ a közoktatási feladatot az alapoktatásra vonatkozó jogszabályok és tantervek,

valamint saját szabályzata és programja alapján teljesíti,

 

b/ a tanárképzési és továbbképzési feladatot a felsőoktatásra vonatkozó

jogszabályok, egyetemi útmutatók és pályázati kiírások szerint látja el.

 

2./ Az iskola pedagógiai kísérletek színhelyéül is szolgálhat.

 

3./ Az iskola a diákok tanórán kívüli tevékenységét délután foglalkoztatási rend szerint

szervezi.

 

4./ Az iskola tanfolyami képzést is folytathat, illetve tanfolyamokat szervezhet.

 

 

Az iskola irányítása

 

3.§.

 

1./ Az iskola irányítója a Pécsi Tudományegyetem. A fenntartási, irányítási feladatait

közoktatási bizottsága révén látja el.

 

2./ Az iskola működési feltételeit a PTE biztosítja.

 

3./ Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát, pedagógiai programját, minőségirányítási

programját a fenntartó saját szabályzata szerint hagyja jóvá.

 

 

II. FEJEZET

 

A szabályzat célja, tartalma

 

4. §.

 

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és a működés alapvető irányelveit és rendszerét.

Az SZMSZ biztosítja:

Az SZMSZ szabályozza:

 

5. §.

 

A SZMSZ tartalmazza:

 

 

A jogszabály hatálya

 

6. §.

 

Az SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára, a gyakorlatát teljesítő tanárjelöltre és a szerződéses jogviszonyban állókra. Az SZMSZ-t az intézményvezető terjeszti elő, és a nevelőtestület fogadja el a Szülői Tanács és a diákönkormányzat egyetértési jogának gyakorlása mellett.

A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, és határozatlan időre szól.

 

 

III. FEJEZET

 

Szervezeti felépítés

Az intézmény vezetési szerkezete

 

7. §.

 

 

Igazgató                        Szülői Tanács

 

 

Isk.titkár       gazd.vez.           ált.ig.h.           nevelési ig.h.     vezetőtárs (felső)  vezetőtárs (alsó)

                                                                      

                                                                                   vezetőség                        

 

                        technikai           szakszerv.                      munkaközösség / szakcsoport vezetők

                        dolgozók           KT

 

                                               Iskolatanács

                                                                       id.nyelv     testnev. magyar matematika alsó tagozat

                                                                                                           inform.      műv. tört. term.tud. napközi

                                                                                                           könyvtár szab.idő nevelési technika

                                                                                                           pályavál. gyermek- DÖK vezetőtanárok

és ifj.véd.

 

                                                                                  

pedagógusok

 

                                                                                 tantestület

alkalmazotti közösség

                                                                      

Pedagógusok, közösségeik és az iskola vezetése

 

A nevelőtestület

 

8. §.

 

1./ A nevelőtestület: az iskola pedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási-képzési                                  kérdésekben a legfőbb tanácskozó és határozathozó szerv.

 

2./ Tagja: az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, gazdasági

vezetője, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű

alkalmazottja.

 

3./ A nevelőtestület kizárólagos döntési jogköre:

            a/ a foglalkozási, illetve a pedagógiai program elfogadása, valamint módosítása,

            b/ a Szervezeti és Működési Szabályzat és módosításának elfogadása,

            c/ az éves munkaterv elkészítése, jóváhagyása,

            d/ az iskola munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,

            e/ a testület képviseletében eljáró pedagógusok megválasztása,

 

            f/ a házirend ( a Tanulói szabályzat) elfogadása,

            g/ az "Iskoláért" emlékplakett odaítélése,

            h/ az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai

            vélemény kialakítása,

            i/ dönt a jogszabályokban meghatározott más ügyekben.

 

4./ A nevelőtestület által átruházott jogkörök:

            a/ A nevelőtestület a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára

            bocsátásának döntési jogát az osztályban tanítók közösségére ruházza át.

            b/ A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést a fegyelmi bizottsága

            révén hozza meg.

c/ Az iskola költségvetésében a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök

felhasználásának tervezését és a fejlesztési tervek jóváhagyásának jogkörét az

iskolatanácsra ruházza át.

 

A meghozott döntésekről az azt követő nevelőtestületi értekezleten a döntéshozó beszámolni köteles.

 

5./ A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével

kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 

6./ Ki kell kérni a tantestület véleményét:

            a/ a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,

            b/ a pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,

            c/ az igazgatóhelyettesek megbízása, ill. a megbízás visszavonása előtt.

 

7./ A nevelőtestület jogkörét évi négy nevelőtestületi értekezleten gyakorolja.

Döntéseit többségi szavazattal hozza.

Rendkívüli értekezlet tartható az igazgatónak vagy a nevelőtestület egyharmadának

javaslatára.

 

 

Alkalmazotti közösség

 

9. §.

 

Az iskolában közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak közössége.

Jogköre kiterjed:

a/ az igazgató személyének véleményezésére. (Javaslatot tehet azokban a kérdésekben,

amelyekre munkaköre kiterjed. Az alkalmazotti közösség értekezletét a közösség

egyharmadának javaslata alapján az igazgató köteles összehívni.),

b/ az intézményi minőségirányítási program elfogadására és módosítására.

 

Az igazgató

 

10.§.

 

1./ Az iskola igazgatója felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos

gazdálkodásáért.

 

2./ Az igazgató feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:

            a/ a nevelőtestület vezetése, a nevelő-oktató és képzési munka irányítása, ellenőrzése,

b/ az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási

programjának működtetése,

            c/ a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásának

            megszervezése és ellenőrzése,

            d/ a rendelkezésre álló költségvetés alapján az iskola feladataihoz szükséges

            személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

            e/ az iskolaszékkel, a szülői tanáccsal, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel,

            a diákönkormányzattal való együttműködés,

            f/ a munkáltatói jogok gyakorlása az iskola valamennyi dolgozója tekintetében,

            g/ a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó megszervezése,

            h/ a tantárgyfelosztás és órarend jóváhagyása,

            i/ a tankönyvellátás megszervezése,

            j/ a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzése,

            k/ a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezése, ellátása,

            l/ a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése,

            m/ az iskola képviselete,

n/ a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése.

 

3./ Az iskola igazgatója dönt az intézmény működésével kapcsolatban, és minden olyan

ügyben, amelyet jogszabály, egyetemi szabályzat, kollektív szerződés vagy

közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Személyi ügyekben kizárólagos

döntési jogköre van.

 

4./ Az alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések

tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával

gyakorolja.

 

 

Az igazgatóhelyettesek és vezetőtársak

 

11.§.

 

1./ Az igazgatóhelyettesek és vezetőtársak saját feladataik felelős teljesítésével és testületi

munkájukkal részt vesznek az iskola vezetésében.

 

2./ Feladataik különösen:

a/ a területükhöz tartozó munkaközösségek, szakcsoportok közvetlen irányítása,

ellenőrzése,

b/ az iskola adminisztrációs tevékenységének irányítása és ellenőrzése (az iskola által

alkalmazott záradékok a 3. sz. mellékletben találhatóak),

            c/ a pályázatok gondozása,

            d/ a nemzetközi kapcsolatok ápolása,

            e/ a gyakorlati képzéssel összefüggő feladatok végzése,

            f/ a hallgatói tevékenység ellenőrzése,

            g/ a tantárgyfelosztás elkészítése,

            h/ gondoskodás az órarend elkészítéséről,     

            i/ tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek operatív intézése

            j/ túlórák, helyettesítések elszámolása,

            k/ iskolai statisztika készítése,

            l/ iskolai PR-tevékenység.

 

3./ Az igazgatót, távolléte esetén az általános igazgatóhelyettes (a munkáltatói és

bérgazdálkodási jogok kivételével) teljes jogkörrel helyettesíti. Az általános igazgató-

helyettes akadályoztatása esetén a feladatot a nevelési igazgatóhelyettes látja el.

Mindhárom vezető távolléte, illetve valamelyikük harminc napot meghaladó hiányzása

esetén, a hiányzó vezető(k) feladatával a nevelőtestület bármely tagja megbízható.

 

4./ Az igazgatóhelyettesek és vezetőtársak közötti munkamegosztást a munkaköri leírások

tartalmazzák (6. sz. melléklet).

 

 

Az iskolatanács

 

12.§.

 

1./ Az iskolatanács az iskola vezetésében közreműködő, egyes kérdésekben döntési joggal

felruházott, s egyben törzskari szerepet betöltő testület.

 

2./ Tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, vezetőtársak, a diákönkormányzat tanárelnöke,

a gazdaságvezető, a munkaközösség-, ill. szakcsoportvezetők, a gyermek- és ifjúság-

védelmi felelős, a könyvtáros, a szabadidő szervező, a minőségügyi megbízott, az

érdekképviselet és a közalkalmazotti tanács elnöke.

 

3./ Feladatai:

        a/ az iskola működésével, nevelő-oktató-képző munkájával kapcsolatos kérdések

            vizsgálata, elemzése, értékelése,

            b/ az információk áramlásának biztosítása.

 

4./ Döntési joga van:

            a/ a nevelőtestületi döntési jogkörök közül leadott kérdésekben ( 8.§. 4/c),

            b/ a tanács elé kerülő előterjesztések, beszámolók elfogadásában,

            c/ a tankönyvek megválasztásának jóváhagyásában,

            d/ a tagok által kezdeményezett és több csoportot érintő kérdésekben.

 

5./ Véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelő-oktató-képző tevékenységet érintő

valamennyi kérdésben.

 

6./ Az iskolatanács tevékenységét értekezleteken fejti ki, amelynek összehívásáért az igazgató

felelős. Évi négy ülést tart. Rendkívüli ülés hívható össze az igazgatónak vagy a tanács egyharmadának javaslatára. Döntéseit többségi szavazattal hozza meg.

 

 

Vezetői értekezlet

 

13.§.

 

1./ A vezetői értekezlet az iskola vezetésével összefüggő tevékenységek koordinálását,

előkészítését végző testület.

 

2./ Tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, vezetőtársak és a diákönkormányzat

tanárelnöke. Gazdasági kérdések megvitatása esetén a gazdaságvezető, a

pedagógusokat érintő kérdésekben pedig az érdekképviseleti szerv és a

közalkalmazotti tanács vezetője részt vesz az üléseken.

 

3./ Feladatai:

            a/ az iskola folyamatos műhelymunkájának biztosítása,

            b/ ellenőrzések, értekezletek, rendezvények, iskolai események előkészítése,

tapasztalatainak megvitatása,

            c/ munkaerő-gazdálkodási, továbbképzési tervek elkészítése,

            d/ fejlesztési, beruházási, felújítási tervek elkészítése,

            e/ a gyakorlati képzés tartalmi, módszertani, szervezeti tapasztalatainak megvitatása.

 

4./ Vezetői értekezletet hetente kell tartani.

 

 

Szakmai munkaközösségek, szakcsoportok

 

14.§.

 

1./ A munkaközösség azonos nevelési, képzési feladatot ellátó ill. azonos tárgyat, tantárgy-

csoportot tanító (legalább öt) pedagógus közössége.

Kisebb létszámú közösség szakcsoportként működik.

 

2./ Feladatai:

            - a területére vonatkozó helyi tanterv elkészítése, folyamatos javítása,

            - a nevelési eredmények, a tantárgy, a tantárgycsoportos oktatás hatékonyságának

            növelése,

            - a gyakorlati képzés tartalmi fejlesztése,

            - a tanulói tankönyvek és taneszközök kiválasztása,

            - eredménymérések készítése, elemzése,

            - a tantárgyi, nevelési követelmények egységesítése,

- az osztályozó- és javítóvizsga-bizottság megalakítása, a tantárgyi követelmények

meghatározása, a vizsgák lebonyolítása.

 

3./ Döntési joga van saját területén:

            - alternatív tantervek, tankönyvek választásában,

            - saját munkatervének, továbbképzési tervének meghatározásában,

            - az iskolai tanulmányi versenyek programjának kialakításában,

            - a fakultáció, szakkör, tanfolyam indításában a megadott kereteken belül,

            - a munkaközösség vezetőjének megválasztásában és visszahívásában.

 

4./ Véleményezési jogot gyakorol:

            - a pedagógus-álláshelyek pályázati kiírásában,

            - a munkaközösség tagjainak különböző feladatokkal való megbízásában,

            - a tantárgyfelosztásban,

            - az iskolatanács elé kerülő saját területüket érintő beszámolók, értékelések

            elfogadásában, módosításában.

 

5./ Javaslatot tehet a területét érintő valamennyi kérdésben.

 

6./ A munkaközösségek saját programjuk szerint, de legalább évi három alkalommal

üléseznek.

 

Munkaközösség-, (szakcsoport-) vezetők

 

15.§.

                                  

1./ A munkaközösség-(szakcsoport) vezető feladatai:

            - a munkaközösségi program és beszámoló összeállítása,

            - a munkaközösségen belüli munkamegosztás megszervezése, helyettesítések

beosztása,

- a tantárgyfelosztás előkészítése,

- a tanulmányi versenyekkel kapcsolatos tennivalók koordinálása,

            - a munkaközösség tagjainak látogatása,

            - az iskola vezetőinek és a munkaközösség tagjainak kölcsönös informálása.

 

2./ Döntési joga van:

            - a területéhez tartozó tanmenetek és a tanórán kívüli programok jóváhagyásában,

            - más munkaközösségekkel, külső szervezetekkel való kapcsolattartás módjában,

            - saját területükön folytatott kísérletek, kutatások megindításában.

           

3./ Véleményezési jogkörrel rendelkezik:

            - a munkaközösség tagjainak minősítésében,

            - a pedagógus-álláshelyre benyújtott pályázatot elbírálásában,

            - a szakterületük fejlesztésében, taneszközök beszerzésében.

 

4./ Javaslatot tehet:

            - a munkaközösséget érintő valamennyi kérdésben,

            - a munkaközösség tagjainak kitüntetésére és jutalmazására, bérfejlesztésére.

 

 

Az osztályfőnök

 

16.§.

 

1./ Az osztályfőnök: az osztályának felelős vezetője.

Megbízásáról az igazgató gondoskodik.

 

2./ Az osztályfőnök munkáját az osztályfőnök-helyettes önkéntes vállalás alapján segíti.

 

3./ Feladatai:

- az osztályfőnöki programot magába foglaló integrált tantárgy megvalósításának

figyelemmel kísérése,

- az osztály tanulóinak megismerése alapján egyéni és közösségi fejlődésük biztosítása,

            öntevékenységük fejlesztése,

            - az osztály fejlesztési programjának tervezése, a végrehajtás megszervezése,

            - az osztályban tanító pedagógusokkal, a szülői közösséggel, a gyermekvédelmi

felelőssel, szabadidő-szervezővel és a diákönkormányzattal való együttműködés

kialakítása,

      - a szülői értekezleten, fogadó órákon tapasztaltakról beszámol az iskola

      vezetőségének,

      - képviseli az iskolai tevékenységgel kapcsolatos többségi tanulói véleményeket;

      minden tanév május 20-ig összegyűjti a tanulók által választott következő tanévi

foglalkozásokra való jelentkezéseket (szabad sáv, napközi, tanórán kívüli

foglalkozás).

 

4./ Dönt:

            - a tanulók évi maximum 1-3 napos mulasztásának igazolásáról,

            - a tanulók teljesítményének osztályfőnöki dicsérettel, elmarasztalással való

            értékeléséről.

 

5./ Véleményez, javasol:

            - minden olyan kérdésben, mely az osztályában lévő tanulókat érinti.

 

 

A napközis nevelő

 

17. §.

 

1.A napközis nevelő a napközis csoport felelős vezetője.

2. Feladatai:

-       a csoport fejlesztési programjának tervezése, a végrehajtás megszervezése,

-       a napközis foglalkozások szakszerű és tervszerű vezetése,

-       a csoporttagok egyéni és közösségi fejlődésének biztosítása, öntevékenységük fejlesztése,

-       a tanulási technikák kialakítása és folyamatos fejlesztése,

-       az érintett pedagógusokkal és szülőkkel való együttműködés kialakítása.

 

3. Véleményez, javasol a csoportjába tartozó tanulókat érintő valamennyi kérdésben.

 

 

A pedagógus

 

18.§.

 

1./ A pedagógus: a saját nevelő-oktató munkáját az iskola pedagógiai programja, tanterve,

valamint a szabályzatok keretein belül önállóan és felelősséggel végzi.

 

2./ A pedagógus jogait és kötelességeit a 2003. évi LXV. törvénnyel módosított 1993. évi

LXXIX. tv. 19.§-a tartalmazza.

 

3./ Feladatai különösen:

            a/ a tantárgyi program elkészítése és folyamatos gondozása,

b/ megbízás esetén gyakorlati pedagógusképzési tevékenységét egységes elvek

alapján, legjobb tudása szerint, a módszerek szabad megválasztásával végzi,

            c/ részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások teljesítéséből,

            az iskolai hagyományok ápolásából és az iskolai élet demokratizmusának

            fejlesztéséből;

            d/ szakmai ismereteit, tudását ön- és továbbképzésekkel gyarapítja,

            e/ nevelő-oktató munkáját saját tantárgyi programja alapján önállóan és tervszerűen

végzi, az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti,

            f/ a témazáró dolgozatokat előre jelzi, és öt napon belül kijavítja,

            g/ fogadóórát tart, és rendkívüli esetben azonnal értesíti a szülőt,

            h/ munkájának megkezdése előtt 15 perccel (ügyelet teljesítése előtt 5 perccel) köteles

az iskolában megjelenni,

            i/ a munkakörével járó adminisztrációs és gazdasági munkát elvégzi,

            j/ ha munkáját betegség vagy váratlanul felmerült más ok miatt nem tudja

megkezdeni, az iskola igazgatóját vagy az ügyeletes vezetőt munkakezdés előtt

legalább fél órával értesíti.

k/ tanévi munkaközösségi (szakcsoporti) feladatait teljesíti, illetve az iskolai

feladatokból esetenként adódó tevékenységeket elvégzi.

l/ az új kolléga ismerje meg iskolánk pedagógiai programját, szabályzatait, és arról

fél éven belül adjon számot az iskola vezetőségének.

 

4./ Döntési joga van tanulók értékelésében és szaktárgyi osztályzatainak megállapításában.

 

5./ A mentor feladatai különösen:

a/ felelősséget vállal azért, hogy a tanárjelölt az órán szakmailag

és módszertanilag megfelelően dolgozzon,

b/ a tanulók értékelésében

-       írásbeli munkák esetén a hallgató által javított dolgozatokat átnézi, szükség esetén

korrigálja, és aláírja,

-       szóbeli felelet esetén a megérdemelttől nagyon eltérő jegyet nem tekinti teljes

értékű osztályzatnak, kirívó esetben törli vagy módosítja.

 

 

A könyvtáros

 

19.§.

 

1./ A könyvtáros a könyvtár működési és gyűjtőköri szabályzatában (2. sz. melléklet) leírtak

szerint segíti az iskola pedagógiai tevékenységét, nevelő-oktató-képző munkáját.

 

2./ Feladatai:

            - a könyvek és egyéb ismerethordozók gyűjtése, nyilvántartása,

            - a könyvtár működési és gyűjtőköri szabályzatának elkészítése (2. sz. melléklet),

esetleges módosítása és jóváhagyásra való előterjesztése,

            - a nevelés-oktatáshoz szükséges ismerethordozók biztosítása saját állományból ill.

            szolgáltatással,

            - az iskola olvasás- és könyvtár-pedagógiai tevékenységének szervezésével hozzájárul

            a tanulók könyvtárhasználóvá neveléséhez és a felzárkóztatásához,

            - részt vállal a tankönyvrendelés feladataiból.

 

3./ Dönt: a rendelkezésére álló költségvetési keret felhasználásáról.

 

 

A gyermekvédelmi felelős

 

20. §.

 

1./ Gondoskodik a gyermeki jogok érvényesítéséről és a rászoruló gyermekek segítéséről.

 

2./ Feladatai:

            - a tanulók és szülők tájékoztatása a gyermekvédelemmel összefüggő kérdések

            megoldásának módjáról, az ilyen feladatot ellátó intézmények elérhetőségéről,

            - kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálat helyi szervezetével,

- a veszélyeztetett és hátrányos helyzetben lévő tanulók folyamatos figyelemmel

kísérése és segítése (családlátogatás, esetmegbeszélés),

- részt vesz az iskola egészségnevelési és kábítószerellenes programjának

kidolgozásában, végrehajtásában,

- veszélyeztető tényezők esetében kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a

gyermekjóléti szolgálatot.

3./ Dönt:

            - a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításának

            kezdeményezéséről,

            - az osztályfőnökökkel és a diákönkormányzat vezetőivel közösen az iskola,

            ill. az Egylet által biztosítható támogatások odaítéléséről.

 

A szabadidő-szervező

 

21. §.

 

1./ A szabadidő-szervező látja el a tanulók szabadidejének szervezésével, közösségi életük

fejlesztésével összefüggő tevékenységet.

 

2./ Feladatai:

- részt vesz a nem órarend szerinti iskolai programok előkészítésében, szervezésében

és lebonyolításában,

- szervezi a pedagógiai programhoz nem kötődő szabadidős tevékenységek

előkészítését; tájékoztatást nyújt a szabadidős programokról,

- segíti a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítését, a partner iskolákkal való

együttműködést, közreműködik pályázatok elkészítésében,

- együttműködik az osztályfőnökökkel és a diákönkormányzat munkáját segítő

tanárral.

-      segíti a szülői közösség munkáját,

-      szervezi az egészséges életmóddal, továbbá a szenvedélybetegségek megelőzésével

összefüggő tevékenységeket.

 

 

A diákönkormányzat tanárelnöke

 

22. §.

 

1./ Segíti az iskola diákvezetőinek munkáját. Összekötő szerepet tölt be az iskola- és

diákvezetők között.

 

2./ Feladatai:

-       gondoskodik a diákönkormányzat működési szabályzatának végrehajtásáról (lásd: házirend),

-       részt vesz az iskolai hagyományok keretébe tartozó rendezvények előkészítésében, szervezésében,

-       gondoskodik a diáktagozat tevékenységének dokumentálásáról,

-       gondoskodik a diákokat érintő belső pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és teljesítéséről,

-       együttműködik az osztályfőnökökkel, a Makár Egylet egyéb tagozataival, a gyermekvédelmi felelőssel és a szabadidő-szervezővel.

 

 

A minőségügyi megbízott

 

23.§.

 

Feladatai:

-       gondoskodik az intézményi minőségirányítási programban foglaltak megvalósításáról,

-       évente ütemtervet készít az IMIP megvalósítása érdekében,

-       segíti a minőségfejlesztő munkában részt vállaló pedagógusok tevékenységének összehangolását,

-       gondoskodik a döntés-előkészítés folyamatában a minőségügyi kérdések érvényre juttatásáról,

-       figyelemmel kíséri a minőségirányítási programban foglaltak megvalósulását, javaslatot tesz a szükséges korrekciókra,

-       évente számot ad a minőségfejlesztésben végzett tevékenységéről.

 

 

A különböző feladatokért felelős pedagógusok

 

24. §.

 

Iskolánkban az alábbi feladatok ellátására kapnak megbízást pedagógusok:

            - iskolai honlapkészítés és frissítés,

- számítástechnikai rendszergazda,

            - a pályaválasztás koordinálása,

-       balesetbiztosítás, tanulóbalesetek adminisztrálása,

-       szertárfelelős,

-       közlekedési referens,

-       órarendkészítés,

-       a diákok helyi buszbérletének ügyintézése.

Munkájukért illetménypótlék-emelésben, címpótlékban, célprémiumban vagy

órakedvezményben részesülhetnek.

 

Feladataik: - felelősségi körükön belül a szükséges intézkedések megtétele,

            - hatáskörüket meghaladó tennivalókról az iskola vezetőjének tájékoztatása.

 

 

Az iskola egyéb dolgozói

 

25.§.

 

1./ Az iskola nem pedagógus dolgozói a nevelő-oktató munka, illetve az iskola megfelelő

működésének segítői.

 

2./ Munkájukat munkaköri leírás szerint végzik (6. sz. melléklet).

 

 

IV. FEJEZET

 

A tanulók és közösségeik

 

Tanulói jogviszony

 

26.§.

 

1./ Tanulói jogviszony az iskolába felvétel vagy átvétel alapján jön létre. Felvételről és

átvételről jelentkezés alapján az iskola igazgatója dönt.

 

2./ Felvételnél figyelembe veendő tényezők sorrendje:

-       testvére az iskola tanulója,

-       egyéb kötődése van az iskolához,

-       a jelentkezés időpontja.

 

3./ A tanuló átvételére akkor kerülhet sor, ha az iskola helyi tantervi követelményeinek

megfelel.

 

4./ A tanulói jogviszony megszűnik a 8. osztály befejezésével, a tankötelezettség

megszűnésével, ill. a tanuló másik iskolába való felvételével.

 

5./ Felmentést a mindennapi iskolába járás alól - alapos indok alapján - az igazgató adhat.

 

 

A tanulók jogai és kötelességei

 

27.§.

 

1./ A tanulók jogait és kötelességeit az 1993. évi LXXIX. tv. 10-12. §-a tartalmazza.

 

2./ A jogok és kötelességek gyakorlásával és a helyi iskolai munkarenddel kapcsolatos

részletes szabályokat a házirend (1. sz. melléklet) állapítja meg.

 

3./ Joga van támogatási kérelemmel fordulni a Diákönkormányzathoz.

 

4./ Idegen nyelv tanulása alól szakértői javaslat és a szülő írásbeli kérelme alapján a tanuló

felmenthető.

 

 

A tanulók kártérítési felelőssége

 

28. §.

 

1./ A tanuló által jogellenesen okozott kárt a tanuló szüleinek meg kell térítenie.

 

2./ A kártérítés mértékét a közoktatási törvény 77. §-a, ill. a Házirend tartalmazza.

 

3./ Ha a károkozás körülményei nem egyértelműek, fegyelmi tárgyaláson kell azt tisztázni.

 

 

A tanulók közösségei

 

29. §.

 

1./ A tanulói diákönkormányzat a Makár Egyleten belül (8.sz. melléklet) fejti ki

tevékenységét.

Működéséről az alapszabály, ill. saját szabályzata (1. sz. melléklet) rendelkezik.

 

2./ Az iskolai sportkör saját működési szabályzata (1.sz.melléklet) alapján szervezi a diákok

sporttevékenységét, amelyhez a tanórán kívüli időpontokban az iskola létesítményeit ingyen

veheti igénybe.

 

3./ Osztályok: azonos évfolyamú tanulók egy-egy közössége. Öntevékeny munkájukat az

osztályok diákbizottsága szervezi.

 

4./ Csoport: a kiscsoportos tanórai és tanórákon kívüli foglalkozásokra szervezett tanulók

közössége.

 

 

V. FEJEZET

 

A szülők és közösségeik

 

A szülők jogai és kötelességei

 

30.§.

 

1./ A szülők jogait és kötelességeit a közoktatási törvény 13., 14.§-a tartalmazza.

 

2./ A szülők a fogadóórákon kívül is - előzetesen egyeztetett időpontban - bármikor

megkereshetik az iskola pedagógusait és igazgatóját.

 

 

A szülők közösségei

 

31.§.

 

1./ Az egy osztályba járó tanulók szüleinek közössége, ill. képviselője az odajáró tanulók

ügyében járhat el.

 

2./ Az osztályok szülői közösségéből választott 2-2 fő alkotja az iskolai szülői tanácsot, amely

a Makár Egylet keretein belül fejti ki tevékenységét. Működéséről az alapszabály rendel-

kezik(8. sz. melléklet).

 

3./ Az iskolai szülői közösség figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai

munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót.

A tanulók nagyobb csoportját (a mindenkori tanulólétszáma 25 %-a) érintő bármely

kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó

ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület

értekezletein.

 

4./ A közoktatási törvény 114. §. (4) bek. alapján az intézményen kívüli kulturális, művészeti

tevékenység, sportfoglalkozás, ill. kirándulás, erdei iskola - amely nem tartalmazza a

mindenki számára előírt tananyag megismerését és feldolgozását - szülői kérésre, szülői

finanszírozás mellett szervezhető. A Szülői Tanács évente meghatározhatja azt a

legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény a fentiek megvalósításához

nem léphet túl.

 

5./ A szülői közösség / tanács dönt:

-         saját működési rendjéről,

-         munkatervének elfogadásáról,

-         tisztségviselőinek megválasztásáról.

 

6./ A szülői tanácsot

a/ véleményezési jog illeti meg:

-       a tankönyvellátási/rendelési szabályzat elkészítésekor,

-       a pedagógiai program elfogadásakor,

-       az iskolai munkaterv tanulókat érintő programjának kialakításakor,

-       az intézményben folyó hit- és vallásgyakorlás idejének és helyének meghatározásakor,

-       intézményvezetői pályázatok vezetői programjának értékelésekor,

-       a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 

b/ Egyetértési jog illeti meg:

-       az SZMSZ elfogadásakor (miniszteri rendelet által meghatározott témakörben),

- a házirend elfogadásakor.

 

c/ A szülői tanács értékeli az intézményi minőségirányítási programban

meghatározottak végrehajtását.

 

7. A szülői tanács ülésein meghívottként az alább felsoroltak vehetnek részt:

-       az iskola igazgatója,

-       a nevelési igazgatóhelyettes,

-       a diákönkormányzat munkáját segítő nevelő.

Az iskola egészének életéről az iskola igazgatója, nevelési igazgatóhelyettese

rendszeresen tájékoztatja a szülői tanácsot.

 

 

VI. FEJEZET

 

Az iskola működési rendje

 

Nyitvatartási és ügyeleti rend

 

32.§.

 

1./ A tanév során az iskola hétfőtől péntekig 6-20 óráig tart nyitva, s ez idő alatt portaügyelet

van. Nyitvatartási időn kívül csak előzetes bejelentés és engedély alapján lehet az iskolában tartózkodni.

-       A diákok az első óra kezdete előtt 25 perccel mehetnek be a tantermekbe; ezt megelőzően 7 órától az ügyeletes felnőtt döntése alapján az udvaron, a földszinti folyosón vagy a tantermekben tartózkodhatnak.

-       A 3-8. osztályos tanulók csak a táskájukat vigyék be a tantermekbe, a többi holmijukat a kijelölt szekrényekbe zárják be.

-       A tanulók a tanórákon és a foglalkozásokon kívül csak a szülő írásos (az ellenőrzőbe bejegyzett) kérésére és engedéllyel tartózkodhatnak az erre kijelölt helyiségben.

-       A könyvtár szolgáltatásai a nyitvatartási idő alatt igénybe vehetők.

-       Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek a jelzőcsengetés után nem tartózkodhatnak az iskola területén, kivéve a hivatalos ügyek intézését.

-       Tanítás nélküli munkanapokon tanári felügyeletet akkor biztosítunk, ha ezt előzetesen legalább tíz család igényli, egyéb esetben a városban biztosított lehetőséget kínáljuk fel.

 

2./ Tanévközi tanítási szünetekben a nyitvatartási időt 9-12 óráig biztosítjuk.

 

3./ Nyári szünetben egy hónapig az iskola zárva tart, amelyről hirdetőtáblán értesíti az

érdekelteket. Egyéb időszakokban a tanévközi ügyeleti rend érvényes.

 

4./ Tanítási időszakban reggel 7-7.45, esetenként 8.35 óráig, az óraközi szünetekben és az

ebédelés idején pedagógus ügyelet van. Az ügyeleti beosztást az órarend tartalmazza.

 

5./ A tanulói ügyletet a házirend részletezi.

 

6./ A vezetői ügyelet hétfőtől csütörtökig 7-17 óráig, pénteken 7-16.30 óráig tart.

Az ügyeleti beosztást minden tanév elején ki kell hirdetni.

 

 

A tanítás rendje

 

33.§.

 

1./ A tanítás 7.45 órakor kezdődik.

 

2./ A pedagógusok és tanulók napi és heti tanóráinak elosztását az órarend tartalmazza.

 

3./ A pedagógusok foglalkozásokon kívüli munkarendjét a kollektív szerződés határozza meg.

 

4./ A hallgatói beosztások óratervét a szakvezető tanárok külön készítik el.

 

 

A tanórán kívüli foglalkozások rendje

 

34.§.

 

1./ A tanórán kívüli foglalkozások közül a napközis foglalkozás a tanórák befejezésekor

kezdődik és hétfőtől csütörtökig 16.15 óráig, pénteken 15.30-ig tart, egyéb foglalkozások a

délutáni órarend szerint folynak. Hétfőtől csütörtökig 16.15-17 óráig, pénteken 15.30-

16.30-ig a napközis tanulóknak ügyeletet biztosítunk. A tanulószobás foglalkozás

14-15.30-ig tart, előtte a tanórák befejezésétől ügyeletet biztosítunk.

 

2./ Délutáni foglalkozást (napközis, tanulószobás részvételt) valamennyi tanulónak kérésére

biztosítani kell. A foglalkozás rendjét a napközis foglalkozási program tartalmazza.

 

3./ A napközi és a menza térítési díját az évente meghatározott (nyilvánosságra hozott)

időben kell befizetni. A tanuló hiányzása esetén az étkezést a hiányzás kezdetét követő

naptól lehet lemondani, és az iskolába jövetel napja előtt ismételten kérhető. A befizetett

térítési díj a következő hónapban kerül beszámításra.

 

4./ Egyéb foglalkozások fajtái és az alsó létszámhatár:

            - egyéni foglalkozások (tehetséggondozás, versenyfelkészítés, korrepetálás) (1 fő),

            - érdeklődési körök szerint szervezett foglalkozások és tanfolyamok (12 fő),

            - kórusok (20 fő),

- tömegsport- és sportcsoport-foglalkozások (12 fő).

 

5./ A térítéses, ill. a tanfolyami foglalkozások díját havonta a napközi és menza

térítési díjának befizetésével megegyező időben kell befizetni. A térítési díj a törvény

117. § -a alapján állapítjuk meg. Tanítási szünetre térítési díjat nem szedünk.

 

6./ A tanórán kívüli foglalkozásokra éves tervet kell készíteni, és naplót kell vezetni.

 

7./ A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés egész tanévre szól.

 

 

A könyvtár működési rendje

 

35.§.

 

1. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait a tanulói, illetve dolgozói jogviszonyban lévők alanyi

jogon vehetik igénybe, a tanárjelöltek az iskolai gyakorlatuk alatt - az elérhetőséghez

szükséges adatok regisztrálása után - ingyenesen használhatják.

 

2. A könyvtár szorgalmi időben hétfőtől csütörtökig 12.30-16.30-ig, pénteken 12.30-15.30-ig

tart nyitva. Könyvtári órákra, a pedagógusok és tanárjelöltek munkájához szükséges

szolgáltatásokra ettől eltérő időpontban is igényelhető nyitva tartás.

 

3. A könyvtárhasználat részletes szabályait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

Védő-óvó előírások

 

36.§.

 

1. A tanulók egészségének védelme érdekében:

            - biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét,

            - reggel, délben és a nagyszünetben (időjárástól függően) az udvaron kell a

tanulóknak tartózkodniuk,

            - a szervezetre káros élvezeti cikkek fogyasztása nem megengedett,

            - a felnőttek csak a kijelölt helyiségekben és a tanulók távollétében dohányozhatnak,

- iskola-egészségügyi ellátásról a hatályos rendelet előírásai szerint gondoskodunk, s

az ellátást az egészségügyi szolgáltatóval kapcsolatot tartó iskolai védőnő szervezi.

 

2. A tanulók testi épségének védelme érdekében:

            - minden tanulót balesetvédelmi oktatásban részesítünk, amelynek tényét a naplóban

rögzítjük,

            - ügyeleti rendszerrel és folyamatos neveléssel biztosítjuk az iskola területén a

            balesetek elkerülését,

- a tanórai és napközis foglalkozás keretében fokozott figyelmet fordítunk a

közlekedési ismeretek elsajátítására,

            - az esetleg bekövetkező balesetet a balesetvédelmi felelősnek haladéktalanul

            be kell jelenteni,

            - a tanulók által nem vagy csak felügyelet mellett használható eszközök felsorolását

            az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

37.§.

 

Bombariadó esetén:

-       a tűzriadónál meghatározott levonulási rendben hagyják el a tanulók és dolgozók

          az iskola épületét, és a közeli játszótéren (Kodály lakótelep) gyülekeznek,

-       egy órát meghaladó vizsgálat vagy rossz idő (-5oC alatt, ill. eső) esetén a

felügyeletet ellátó tanár az önállóan közlekedő gyermekeket hazaengedi, a többiek

elhelyezéséről és a szülők értesítéséről az iskola vezetői intézkednek.

 

 

38. §.

 

 

Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek belépési és benttartózkodási rendje

 

1./ A szabályozás célja:

- az intézmény zavartalan működése,

- a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeinek biztosítása,

- a tanulók védelme, biztonsága,

- az intézmény és a tanulók, a pedagógusok, pedagógusjelöltek és az alkalmazottak

tulajdonának védelme.

 

2./ Az iskolával jogviszonyban nem lévő, de az iskolát látogatók köre:

- szülők,

- nagyszülők,

- testvérek,

- szakhatóságok képviselői,

- fenntartó képviselői,

- gyakorlatot teljesítő tanárjelöltek.

 

3./ A 2. pontban felsoroltakon túl, ha idegen kíván az épületbe belépni, a portán kell

jelentkeznie, be kell jelentenie, hogy kit keres. A portásnak belső telefonon értesítenie

kell az érintett felet, ha ez nem lehetséges, személyesen fel kell kísérnie az igazgatóságra

vagy a tanári szobába / szertárba.

 

4./ A portásnak meg kell győződnie arról, hogy az iskolába látogató idegen eltávozik az

intézményből.

 

5./ Személyi közlekedés kizárólag és csak a nyitva tartási időben a főkapun lehetséges.

 

Az iskola kapcsolatrendszere

 

39.§.

 

1.     A fenntartóval és a szakmai irányításban résztvevő testületekkel, illetve bizottságokkal az

azokba delegált nevelőtestületi tag révén tartunk kapcsolatot.

 

2.     A szakmai szervezetekkel egyrészt folyamatos konzultációt folytatunk, másrészt tagsági

viszony keretében realizálódik az együttműködés.

 

3. A szülőkkel rendszeresen az iskola munkatervében meghatározott időpontokban, szülői

értekezlet és fogadóóra formájában tartjuk a kapcsolatot.

Az osztályfőnök családlátogatáson, a szülő pedig - előre egyeztetett időpontban -

bármikor informálódhat a gyermekről.

 

4. Gyermekvédelmi kérdésekben a gyermekjóléti szolgálattal, a tanulók egészségvédelme

érdekében az iskola-egészségügyi szolgálattal a vonatkozó jogszabályok szerint tartunk

kapcsolatot.

 

5./ Szakmai szolgáltatókkal, szakellátó szervezetekkel és társintézményekkel a közösen

megoldandó feladatokban működünk együtt.

 

6./ Egyéb partneri kapcsolatok gondozása felelősi rendszer alapján működik, s a teendőket

munkaköri leírásokban rögzítünk.

 

 

 

VII. FEJEZET

 

Pedagógiai program és munkaterv

 

A pedagógiai program

 

40.§.

 

1./ Az iskola pedagógiai programja képezi a nevelő-oktató-képző munka tartalmi, szakmai

alapjait.

2./ A program részét alkotó nevelési tervet a munkaközösségek és a minőségfejlesztésben

résztvevő pedagógusok előkészítő munkája alapján az igazgató, a helyi tanterv vonatkozó

részeit a szakcsoportok, ill. az érintett szaktanárok készítik el.

 

3./ A programot a Szülői Tanáccsal való véleményeztetés után a nevelőtestület fogadja el,

és a fenntartó hagyja jóvá.

 

 

A munkaterv

 

41.§.

 

1./ Az éves munkatervet az OM által kiadott, a tanév rendjére vonatkozó rendelet és az

iskola partnereinek javaslatai alapján az igazgató készíti el, majd a nevelőtestület hagyja

jóvá.

 

2./ Az iskolai munkaterv tartalmazza:

            a/ az iskola és a munkaközösségek (szakcsoportok) adott tanévre vonatkozó fő

célkitűzéseit és feladatait,

            b/ a tanév időrendjét,

            c/ az iskolai ünnepélyeket és a lebonyolításért felelősök nevét,

            d/ az iskolanapok programját és a szervezésért felelősök nevét,

            e/ egyéb rendezvényeket és azok felelőseit,

            f/ az éves ellenőrzési tervet.

 

 

VIII. FEJEZET

 

Az iskola belső ellenőrzése

 

42.§.

 

1./ Az ellenőrzés alapvető célja, hogy biztosítson kellő mennyiségű és mélységű információt

az oktató-nevelő-képző munka tartalmáról és színvonaláról, az iskola belső működéséről;

illetve ennek ismeretében - a hibák okainak feltárásával és a javítás lehetőségeinek

kidolgozásával - folyamatosan növelje a hatékonyságot.

 

2./ Az ellenőrzés formái:

            a/ óra- és foglalkozáslátogatás,

            b/ dokumentumelemzés,

            c/ beszámoltatás,

            d/ céljellegű vagy tematikus vizsgálat,

            e/ eredményvizsgálatok, mérések,

            f/ az iskola működési feltételeit biztosító (pénzügyi, ügyviteli, stb.) ellenőrzés.

 

3./ Az ellenőrzést végzik:

            a/ igazgató az iskolai élet minden területén,

            b/ igazgatóhelyettesek, vezetőtársak, gazdaságvezető, munkaközösség- és

szakcsoportvezetők saját feladataik körében,

            c/ különböző felelősök felelősi területükön belül,

            d/ bármelyik pedagógus előzetes felkérés alapján.

           

 

 

 

 

 

IX. FEJEZET

 

Az iskolai hagyományok ápolása

 

43.§.

 

1./ Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó

hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és

kötelessége.

 

2./ A hagyományápolás külsőségekben megnyilvánuló tényezői:

            a/ az intézmény és a Makár Egylet zászlója és jelvénye:

                        kör alakú fehér mezőben kék-sárga díszítéssel:

                        No 1. Gyakorló - Makár Egylet felirat,

            b/ "Az iskoláért, PTE 1. Sz. Gyakorló Iskola" feliratú, másik oldalán nyitott könyvet

            ábrázoló bronz plakett, amelyet tanévenként egy-egy szülő, pedagógus, hallgató

és diák kaphat meg. A plakett odaítélésére javaslatot tehet az iskola alkalmazotti

közösségének, a diákönkormányzat vezetőségének, az iskolaszéknek és a szülői

tagozatnak bármely tagja.

            c/ az iskola honlapja, amely a PTE központi honlapjáról hívható le.

 

3./ Megemlékezés a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepeiről

            a/ március 15-e, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern

parlamentáris Magyarország megszületésének napja (iskolai szintű),

            b/ október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a

Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja (osztály / iskolakeretben).

 

4./ Iskolai ünnepély keretében kell megemlékezni az aradi vértanúk

napjáról.

 

5./ Hagyományos ünnepi rendezvényeink:

            a/ tanévnyitó ünnepély,

            b/ karácsonyi ünnepség,

            c/ tavaszi műsoros est,

            d/ ballagás,

            e/ tanévzáró ünnepély.

 

6. Egyéb hagyományos rendezvények:

            a/ projektnapok (komplex tanulmányi nap, sportnap, környezet- és természetvédelmi

nap, akadályverseny, fogyasztóvédelmi nap, egészségvédelmi nap, világörökség

napja, magyar kultúra napja, Európa nap, juniális),

            b/ farsang-délutánok,

            c/ a németet emelt szinten tanító iskolák megyei versenye,

            d/ hulladékgyűjtés,

            e/ pályaválasztási fórum,

            f/ a ?Tarts velünk" vetélkedő városi döntője,

 

 

 

 

            g/ parlagfű-vetélkedő,

            h/ ?Olvassunk együtt" vetélkedő,

            i/ mesemondó verseny,

            j/ a 8. osztályosok búcsúzása tanáraiktól,       

            k/ sítábor,

            l/ nyári táborok.

 

7./ Iskolai évkönyvet az iskola történetében jelentős években adunk ki.

 

 

X. FEJEZET

 

Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje

 

44.§.

 

1./ Az iskola valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy az épület állagát, berendezéseit,

az eszközöket és a dekorációját megóvja, mindennapi munkájával a tanulókat is erre

nevelje.

 

2./ Az egyes helyiségek berendezéseinek, felszereléseinek épségéért a használatba vevő a

használat ideje alatt anyagilag felelős.

 

3./ Az iskola melegítő konyhával rendelkezik, amelyet külső vállalkozó üzemeltet. Az étkező

rendeltetésszerű használatáért az oda beosztott ügyeletes pedagógus felel.

 

4./ Az osztálytermekben az utolsó óra után az ablakokat be kell csukni, gondoskodni kell az

elektromos berendezések áramtalanításáról, és a termet be kell zárni. A hét utolsó tanítási

napján az utolsó óra után a székeket fel kell rakni a padokra.

 

5./ Minden audiovizuális eszközt a pedagógus nyilvántartó füzetben vesz át az iskola

gazdasági vezetőjétől / technikusától. Az átvevő anyagi felelősséggel tartozik az eszközök

megóvásáért.

 

6./ A helyiségek berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak igazgatói engedéllyel,

átvételi elismervény ellenében lehet. Az átvevő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

 

7./ Nem iskolai célra csak az igazgató engedélyével vehetők igénybe a helyiségek. A térítési

díj mértéke az iskolai dolgozók esetében a rezsiköltség, egyéb esetben a fenntartó

utasításának megfelelően.

 

8./ A helyiségeket bérleti szerződés alapján csak akkor lehet bérbe adni, ha az iskola

rendeltetés szerinti működését a bérbevevő nem zavarja.

 

9./ Az iskola udvara nem közterület, azon átjárni, azt szervezett foglalkozásokon kívül

engedély nélkül használni nem lehet.

 

 

 

 

 

 

 

XI. FEJEZET

 

A nevelőtestület továbbképzési terve

 

45.§.

 

1. Az iskola továbbképzési programját (9. sz. melléklet) a 277/1997 (XII.22.) Korm. rendelet

alapján először az 1998-2003-ig tartó időszakra, majd öt évenként készítjük el.

 

2. A beiskolázási tervet évenként - minden év március 15-ig - kell elkészíteni, és április

végéig a nevelőtestület hagyja jóvá.

 

 

XII. FEJEZET

 

Záró rendelkezések

 

1./ Jelen szabályzat a fenntartó jóváhagyásával válik hatályossá.

 

2./ A szabályzat elfogadására, módosítására csak nevelőtestületi értekezlet jogosult.

Módosítás esetén ismételten véleményt (házirend esetén egyetértést) kell kérni a

Szülői Tanácstól és a diákönkormányzat vezetőségétől.

 

3./ Az SZMSZ mellékletét képezik:

            1. sz. melléklet - Házirend (amelynek része a diákönkormányzat és az

iskolai sportkör szabályzata)

            2. sz. melléklet - A könyvtár működési és gyűjtőköri szabályzata

            3. sz. melléklet - Az iskola által alkalmazott záradékok

            4. sz. melléklet - A tanulóbalesetekkel összefüggő feladatok

            5. sz. melléklet - Tűzvédelmi szabályzat

            6. sz. melléklet - Munkaköri leírások

            7. sz. melléklet - A Szülői Tanács Működési Szabályzata

            8. sz. melléklet - A Makár Egylet alapszabálya

            9. sz. melléklet - Pedagógus továbbképzési terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4./ A PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az előírt

egyeztetések után a nevelőtestület elfogadta.

 

Pécs, 2005. október 28.

 

                                                                                               Kovács Istvánné

                                                                                                          igazgató

 

 

 

 

.......................... .............................. ................................

Diákönkormányzat                          Szülői Tanács                      Közalkalmazotti Tanács

2006. január 12.                             2006. február 1.                    2006. február 1.